Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

 • Kalendarium

  Wtorek, 2018-07-17

  Imieniny: Aleksego, Bogdana

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 336152
  • Do końca roku: 167 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Wyprawka szkolna 2015 - dofinansowanie do podręczników

UWAGA RODZICE!!!

 Dofinansowanie zakupu podręczników "Wyprawka szkolna 2015"

DLA KOGO POMOC?
 
1. Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w klasie  III szkoły podstawowej
 
oraz 
 
2. Rodzice uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klasy II i III gimnazjum
 
mogą ubiegać się o zwrot kosztów za podręczniki szkolne. 
 
W przypadku uczniów wymienionych w punkcie 1, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015r. utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie do 574 zł na osobę w rodzinie.
 
Uczniowie wymienieni w punkcie 2 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie.
 
Ponadto o dofinansowanie mogą ubiegać się rodziny, których dochód przekracza powyższą kwotę ale w rodzinie występuje trudna sytuacja np. sieroctwo, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.
 
 
JAK UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?
 
W sekretariacie szkoły można odbierać wnioski na dofinansowanie,  które wypełnione należy złożyć w szkole do 11 września 2015 r
 
 
Do wniosku należy dołączyć:
 
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. 
 
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.  
 
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.
 
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
Rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
 
Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica/prawnego opiekuna, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. 
 
W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.
 
Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski z kompletną dokumentacją,
składa się w szkole do 11 września 2015 r.