Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

 • Kalendarium

  Sobota, 2019-12-14

  Imieniny: Alfreda, Izydora

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 575238
  • Do końca roku: 17 dni
  • Do wakacji: 195 dni

Zasady rekrutacji do klasy I gimnazjum - dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do gimnazjum (Ważne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej gimnazjum, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w ust. 1, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria i przyznane im punkty:

1) wynik sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – po 1 punkcie za każdy punkt uzyskany na sprawdzianie,

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z pięciu zajęć edukacyjnych:

a) języka polskiego,

b) matematyki,

c)  historii i społeczeństwa,

d) przyrody,

e) obowiązkowego języka obcego nowożytnego

Maksymalnie po 5 punktów za zajęcia wymienione w pkt 2 lit. a - e: ocena celująca – 5 punktów, ocena bardzo dobra – 4  punktów, ocena dobra – 3 punkty, ocena dostateczna – 1 punkt,

3) ocena zachowania – maksymalnie 5 pkt: ocena wzorowa – 5 punktów, ocena bardzo dobra - 3 punkty, ocena dobra - 1 punkt,

4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 2 punkty,

5) osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z wykazem ustalanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty - maksymalnie 6 punktów;  punkty przyznawane są za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie: I miejsce lub tytuł laureata - 6 punktów, II miejsce lub tytuł finalisty - 4 punkty, III miejsce lub wyróżnienie - 2 punkty,

6) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 2 punkty.

3. W przypadku, gdy kandydat został zwolniony przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, za kryterium, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, otrzymuje dodatkową liczbę punktów równą sumie punktów uzyskanych przez kandydata za kryterium określone w ust. 2 pkt 2.

4. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, są przyjmowani w kolejności ustalonej na podstawie sumy punktów obliczonych zgodnie z ust. 2 i 3, od największej sumy punktów. O liczbie przyjętych kandydatów decyduje liczba wolnych miejsc. 

5.  Kandydaci, o których mowa w ust. 1, oprócz wniosku, składają kopie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
w terminach ustalonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty.”