Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Ocenianie uczniów

Uczniowie klas 1 - 3 oceniania się opisowo, uczniowie klasy 4 - 8 oceniani są punktowo, a oceny przeliczane są na procenty wg. poniższej tabeli. 

Procenty Ocena z przedmiotu Ocena z zachowania
98,00% - 100% celujący wzorowe
90,00% - 97,99% bardzo dobry bardzo dobre
75,00% - 89,99% dobry dobre
50,00% - 74,99% dostateczny poprawne
30,01% - 49,99% dopuszczający nieodpowiednie
0% - 30,00% niedostateczny naganne

 

Title