Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs-p1.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011-03-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-13.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • część zdjęć z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, gdyż zostały zamieszczone przed obowiązującą dostęnością. 
 • filmy z uroczystości szkolnych nie posiadają napisów, gdyż  zostały zamieszczone przed obowiązującą dostęnością. 
 • zamieszczone dokumenty mają postać skanów. 
 • pomimo dokładanych starań, może zdarzyć się sytuacja, że tabela nie będzie posiadała tytułu czy nagłówka.
 • w części zamieszczonych tekstów mogą zostać niehierarchicznie użyte nagłówki. 
 • część zamieszczonych linków może być niepoprawnie lub niewłaściwie opisana. 
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Joanna Nowak i Pani Katarzyna Materla, e-mail: sekret.zs1@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 248 29 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku mieszczącego się przy ulicy P. Niedurnego 125:

 1. Wejście główne od strony ul. Plac Szkolny znajduje się na poziomie ziemi. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane są ręczne, a następnie należy pokonać 4 stopnie prowadzące do punktu kontroli. 
 2. Drugie wejście do szkoły znajduje się od ul. Niedurnego. Po pokonaniu 4 stopni znajdują się dwuskrzydłowe drzwi prowadzące na wprost w kierunku sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, a na lewo do punktu kontroli. 

Wewnątrz budynku:

 1. W budynku nie ma wind.
 2. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze.
 3. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość. 
 4. Toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. 
 5. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe znajdują się na ternie podwórka szkolnego od strony ul. Plac Szkolny. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. 

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Zapotrzebowanie na tłumacza języka migowego należy zgłosić z 3 dniowym wyprzedzeniem

 

Wejście do budynku mieszczącego się przy ulicy Węglowej 8:

 1. Wejście główne znajduje się na poziomie ziemi. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane są ręczne. Nie ma punktu kontroli. 
 2. Drugie wejście do przedszkola znajduje się od strony ogrodu przedszkola. Jednoskrzydłowe drzwi znajdują się na poziomie ziemi - wchodzi się do szatni. Następnie znajdują się jednoskrzydłowe drzwi prowadzące do sali. 

Wewnątrz budynku:

 1. W budynku nie ma wind.
 2. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze.
 3. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość. 
 4. Toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. 
 5. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe znajdują się poza terenem przedszkola na ul. Węglowej i są ogólnodostępne. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. 

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Zapotrzebowanie na tłumacza języka migowego należy zgłosić z 3 dniowym wyprzedzeniem

Title