Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Plan działań związanych z nadaniem imienia Szkole Podstawowej nr 5 oraz Przedszkolu Miejskiemu nr 14

Poniżej zamieszczamy plan działań związanych z nadaniem imienia naszej placówce. 

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Powołanie zespołu koordynującego działania mające na celu wybór Patrona szkoły.

Sierpień 2021

Dyrektor

2.

Ustalenie procedury wyboru Patrona.

Do 10 września 2021

Zespół

3.

Przeprowadzenie lekcji zajęć na temat: W poszukiwaniu autorytetu. Kto może być patronem szkoły?

Do 20 września 2021

Wychowawcy klas i grup przedszkolnych

4.

Umieszczenie informacji o rozpoczęciu procedury związanej z nadaniem imienia na stronie internetowej szkoły i przedszkola oraz na FB.

Do 20 września 2021

Zespół

5.

Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły.

Do 30 września 2021

 Zespół, wychowawcy

6.

Wyłonienie kandydatów na patrona.

Do 15 października 2021

 Komisja

7.

Ogłoszenie 3 kandydatur.

18 października 2021

 Komisja

8.

Przygotowanie i prezentowanie biogramów, tablic informacyjnych i prezentacji multimedialnych na temat 3 kandydatur.

Od 19 do 29 października 2021

Wychowawcy klas i grup przedszkolnych, nauczyciele przedmiotów

9.

Przeprowadzenie wyborów.

 3 listopada 2021

Zespół, wychowawcy klas i grup przedszkolnych

10.

Ogłoszenie wyników wyborów. 

 8 listopada 2021

 Komisja

11.

Podjęcie uchwał przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski dotyczących wyboru patrona.

Do 30 listopada 2021

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

12.

Przygotowanie i złożenie wniosku do organu prowadzącego o nadanie szkole imienia.

Do 31 stycznia 2022

 Dyrektor

13.

Opracowanie ceremoniału szkolnego

Do 15 marca 2022

 Dyrektor, zespół

14.

Nawiązanie współpracy ze sponsorami ( pomoc w zakupieniu sztandaru, doposażenie biblioteki w materiały dotyczące patrona)

 Do 28 lutego 2022

 Dyrektor, zespół

15.

Nawiązanie współpracy ze szkołami mającymi tego samego patrona.

Od 15 listopada 2021

 Dyrektor, zespół, wychowawcy

16.

Przeprowadzenie różnych konkursów dotyczących osoby patrona, między innymi konkursu na wizerunek patrona, który znajdzie swoje miejsce w holu szkoły

Od 15 listopada 2021 do 15 maja 2022

Nauczyciele, zespół

17.

Konkurs na logo szkoły.

Od 3 do 31 stycznia 2022

 Komisja powołana przez Dyrektora

18.

Przygotowanie pocztu sztandarowego.

 Maj 2022

 Zespół

19.

Przygotowanie uroczystości nadania imienia

 Maj 2022

 Zespół

20.

 Uroczystość nadania imienia.

 21 czerwca 2022

Uroczystość odwołana i przeniesiona na nowy rok szkolny

Dyrektor, zespół z udziałem zaproszonych gości: parlamentarzystów, organu prowadzącego, KO, rodziców i społeczności lokalnej

Title