Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Procedura nadania imienia Szkole Podstawowej nr 5 i Przedszkolu Miejskiemu nr 14

PROCEDURA nadania imienia Szkole Podstawowej nr 5 oraz Przedszkolu Miejskiemu nr 14 funkcjonujących w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Rudzie Śląskiej Podstawa prawna: § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502)

1. Powołanie zespołu ds. nadania imienia

Zadaniem zespołu jest opracowanie i koordynowanie zadań mających na celu wybór patrona i przygotowanie uroczystości nadania imienia. Skład zespołu:

 1. Karina Pawłowska – koordynator
 2. Ewa Kowalczyk
 3. Anna Grodzka
 4. Barbara Kruczek
 5. Katarzyna Materla
 6. Joanna Wochnik
 7. Bożena Jankiewicz

2. Regulamin wyboru Patrona szkoły

2.1 Poprzez nadanie imienia szkoła:
 • uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • promuje osobę patrona (lub instytucję, organizację itp.), jego postawę życiową i dokonania, działalność i priorytety,
 • w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,
 • może wejść do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży),
 • będzie opierać swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona.
 • wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.
2.2. Wybór patrona

nie może być wyborem przypadkowym. W związku z tym wychowawcy przeprowadzą zajęcia tematycznie związane z pojęciem patrona szkoły oraz znaczeniem jego osoby (instytucji, organizacji itp.) dla społeczności szkoły. Patronem szkoły może zostać osoba żyjąca w XIX, XX wieku, charakteryzująca się szczególnymi dokonaniami, postawą wyróżniającą się spośród mu współczesnych, nie budząca kontrowersji historycznych, moralnych i społecznych. Patronem może zostać również instytucja, organizacja itp. prowadzącą działalność powszechnie akceptowalną, na rzecz społeczeństwa, ekologii, sportu, dzieci i młodzieży itp.

2. 3. Zasady zgłaszania kandydatur
 • Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są: uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni.
 • Propozycje kandydatur można zgłaszać w terminie do 30 września 2021 r.
 • Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata na patrona lub nazwę instytucji oraz w miarę możliwości krótkie uzasadnienie wyboru.
 • Zgłoszenia podpisane przez osoby uprawnione należy składać do urny zlokalizowanej w holu przy portierni. Zgłoszenia będą zbierane również na festynie szkolnym w dniu 30.09.2021 r.
Zasady wyłaniania kandydatów na patrona
  • Po zakończeniu terminu zgłaszania kandydatur Dyrektor szkoły powołuje Komisję wyboru Patrona Szkoły w składzie: a. przewodniczący- Dyrektor szkoły; b. członkowie- po 2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i pracowników niepedagogicznych
  • Spośród propozycji zgłoszonych zgodnie z procedurą, komisja wybiera trzech kandydatów na patrona w terminie do 15 października 2021 r.
  • 18 października 2021 r. komisja podaje do wiadomości społeczności szkolnej wyłonionych kandydatów na patrona szkoły.
  • W terminie od 19 października 29 października 2021 r. zespół koordynuje przygotowanie prezentacji kandydatur wykorzystując różne formy wyrazu oraz dostępne środki przekazu.
  • Wybory patrona Szkoły Podstawowej nr 5 i Przedszkola Miejskiego nr 14 odbędą się 3 listopada 2021 r. w godzinach od 6.00 - 17.00.
  • Wybory są dobrowolne, prawo do głosowania mają uprawnieni czyli uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni.
  • Głosujący głosują na kartach do głosowania, które będą do pobrania u wychowawców klas i grup przedszkolnych.
  • Głosować należy na jedną kandydaturę poprzez postawienie znaku X w wyznaczonym miejscu przy wybranym kandydacie.
  • Brak znaku X, więcej niż jeden znak X, znak postawiony poza wyznaczonym miejscem oraz jakikolwiek dopisek, rysunek lub komentarz na karcie do głosowania powoduje nieważność głosu.
  • Komisja po zakończeniu głosowania dokonuje podliczenia głosów i podaje wyniki do wiadomości 8 listopada 2021 r.
  • W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową największą liczbę głosów, kandydata zwykłą większością głosów wyłania komisja powołana przez Dyrektora.
  • Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski podejmują uchwały o wyborze Patrona Szkoły do 30 listopada 2021 r.
  • Dyrektor składa wniosek o nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 5 i Przedszkolu Miejskiemu nr 14 do organu prowadzącego do dnia 31 stycznia 2022 r.
  • Planowany termin uroczystości nadania imienia wyznacza się na dzień 8 czerwca 2022 r.
Title