Szkoła Podstawowa nr 5 im. Skarbów Ziemi Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej

Indywidualizacja Procesu Nauczania

W naszej szkole realizowany jest projekt pn. „DZIECI NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ - INDYWIDUALIZACJA  PROCESU NAUCZNIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III 24 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Od 3 września br. w naszej szkole rozpoczęła rozpocznie się rekrutacja wśród uczniów klas I-III do zajęć w ramach projektu systemowego pn. „Dzieci naszą przyszłością – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 24 szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej”. Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na październik 2012 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrów­ny­wa­nie szans eduka­cyj­nych uczniów z grup o utrudnionym dostę­pie do edu­ka­cji oraz zmniej­sza­nie róż­nic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
W ramach projektu w naszej szkole realizowane będą następujące zajęcia w okresie od 01.10.2012r. do 30.06.2013r.:
  1. zaję­cia dydaktycznowyrównawczedla dzieci z trud­no­ściami w czy­ta­niui pisaniu,
  2. zajęcia dydaktycznowyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  3. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionychOmnibus matematycznoprzyrodniczy,
  4. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionychzajęcia plastyczne,
 
Zakres oferowanego przez naszą szkołę wsparcia wynika ze zdiagnozowanych potrzeb naszych najmłodszych uczniów i uczennic.
Wychowawcy klas I-III będą informować rodziców i opiekunów prawnych dzieci o zasadach rekrutacji do projektu na zbliżających się zebraniach klasowych.
W załączeniu przedstawiamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym oraz załączniki – dokumenty wymagane przy ubieganiu się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Title