Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

 • Kalendarium

  Niedziela, 2018-07-15

  Imieniny: Henryka, Igi

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 335657
  • Do końca roku: 169 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Dofinansowanie zakupu podręczników

Uwaga rodzice - dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna 2014/2015  

Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w klasie II, III i VI szkoły podstawowej mogą ubiegać się o zwrot kosztów za podręczniki szkolne...

Dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł na osobę w rodzinie.

Ponadto o dofinansowanie mogą ubiegać się rodziny, których dochód przekracza powyższą  kwotę  ale w rodzinie występuje trudna sytuacja np. sieroctwo, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie,  wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Uczniowie niepełnosprawni,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O POMOC ?

W sekretariacie szkoły można odbierać wnioski na dofinansowanie, które wypełnione należy złożyć w szkole do 11 września 2014r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia,  którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.

Zwrotu kosztów zakupu podręczników dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy( klasy II i III – 225zł, klasa VI – 325 zł)

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica/prawnego opiekuna, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 17 listopada 2014 r.