Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śl.

 • Kalendarium

  Sobota, 2019-12-14

  Imieniny: Alfreda, Izydora

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 575240
  • Do końca roku: 17 dni
  • Do wakacji: 195 dni

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 5.

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej Nr 5

w Zespole Szkół Nr 1 w Rudzie Śląskiej

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.)

 

I. PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są:

a) z urzędu, dzieci zamieszkałe o obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu,

b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli są wolne miejsca, na wniosek rodziców, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

2. Zapisów dzieci do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie zgodnie z harmonogramem określonym na dany rok szkolny.

3. Liczba oddziałów klas pierwszych jest określana przez Organ Prowadzący.

 

I. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem przyjmuje się do szkoły na podstawie złożonego przez rodziców lub prawnych opiekunów wniosków z uwzględnieniem następujących kryteriów:

Lp.

Kryteria

 

Dokumenty poświadczające spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole.

zapis w księdze uczniów

16

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego w obwodzie szkoły.

oświadczenie

8

3.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły.

zaświadczenie

4

4.

Osoby, które wspierają kandydata, rodziców/opiekunów prawnych/osoby sprawujące opiekę zastępczą w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi zamieszkują w obwodzie szkoły.

oświadczenie

2

 

1. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

2. Przy rekrutacji do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu szkoły nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia wniosku.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

1. Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z odpowiednimi oświadczeniami, rodzice kandydatów /opiekunowie prawni/osoby sprawujące opiekę zastępczą składają w terminie od 14 kwietnia 2016r. do dnia 10 maja 2016r.

2. Listę kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów nie zakwalifikowanych szkoła podaje do publicznej wiadomości 19 maja 2016r.

3.Potwierdzenie wyboru tej szkoły rodzice kandydatów/opiekunowie prawni/osoby sprawujące opiekę zastępczą składają w terminie od 19 maja do 23 maja 2016r.

4.Listę kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych szkoła podaje do publicznej wiadomości 25 maja 2016r.

5.W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/ prawny opiekun kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.

6.Rodzic/ prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

7. Na rozstrzygnięcia dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.